• Agenda ALV 19 December 2022

  Beste leden, 

  Maandag 19 december 2022 om 19.30 uur wordt de Algemene ledenvergadering gehouden in onze kantine. Een van de agendapunten is de extreme verhoging door de leveranciers van de energiekosten en de gevolgen voor Candia'66. 

  Onderstaand vindt u de agenda voor de vergadering. 

  Agenda van de algemene ledenvergadering van SV Candia ’66 Rhenen welke gehouden zal worden op  maandag 19 december 2022 te 19.30 uur in de kantine van SV Candia ’66 te Rhenen. 


  Wanneer er statutair niet genoeg leden zijn voor het nemen van besluiten, wordt de volgende vergadering gepland op maandag 19 december 2022 te 19.45 uur diezelfde avond met het op dat moment aanwezige aantal leden..

  1) Opening voorzitter
  2) Vaststelling agenda
  3Ingekomen stukken en vast stellen notulen ALV 21 december 2020 en 13 juni 2022
  4) Vaststelling samengesteld verslag kantine, jeugd en senioren
  5) Exploitatieoverzicht met toelichting
  6) 
  Voorstel reservering gelden voor grote investeringen
  7) 
  Verhoging energiekosten door de leveranciers met factor 4,5 en de gevolgen voor Candia’66
  8) 
  Vaststelling contributie nav gestegen energie prijzen
  9) 
  Verslag Kas(controle)commissie
  10)
   Verkiezing Kas(controle) commissie
  De kas(controle)commissie leden hebben drie jaar zitting en zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
  Nicolette Veltman zit voor het 3e jaar. Wilt zij eventueel door dan zal ze herkozen moeten worden. Nico Bos kan eventueel nog 1 jaar door.
  11) Verkiezing voorzitter
  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het voltallige bestuur is in december 2020 herkozen. Hebben nog 1 jaar te gaan. Dus alleen de voorzitter moet gekozen worden.
  12) Jubilarissen
  - 25 Jaar jubileum Arie Gidding, Jan Klomp, Jan vd Vaart, Evert Vrij
  - 40 Jaar jubileum Robin Grotenhuis
  - 50 Jaar jubileum Wim vd Berg, Alex van Dijk, Bert van Verseveld
  13) Rondvraag en sluiting 

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden via secretaris@candia66.nl tot uiterlijk 17 december 2022. 

  Gr Theo Hoogendorp 

  Secretaris sv Candia’66