• Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. 

  Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per einde van het verenigingsjaar en dient voor 1 juni schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. (ledenadministratie@candia66.nl).  Een beëindiging van een lidmaatschap kenbaar gemaakt via een leider of trainer wordt niet geaccepteerd. Uitsluitend een schriftelijke opzegging via de ledenadministratie is bepalend.

  De ledenadministratie kan je pas uitschrijven als lid van Candia’66 en de KNVB indien je bij Candia’66 geen financiële achterstand hebt.

  Bij tussentijdse beëindiging ben je verplicht, mede in verband met de afdracht aan de KNVB van de bondscontributie en verzekeringsgelden, de resterende contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar te betalen.

  Indien spelende leden de contributie en eventuele KNVB boetes niet hebben voldaan dan is het niet mogelijk om overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging. In dat geval plaatsen wij een blokkade in de KNVB administratie en is overschrijving alleen mogelijk indien je de contributie en eventuele KNVB boetes alsnog aan Candia’66 voldoet. Na betaling zal de ledenadministratie de blokkade in de KNVB administratie opheffen.

  Let op: Tussentijds beëindigen van een lidmaatschap kan alleen onder voorwaarden en na akkoord van het bestuur.

  U dient er rekening mee te houden dat een spelend lid in een team wordt ingedeeld. Dit team rekent op u of uw kind. Bij krapte van spelers ontstaat er bij het team een probleem als u het lidmaatschap opzegt. U of uw kind laat dan in principe een team in de steek. 

  Bovenstaande is een van de belangrijkste redenen om als bestuur terug houdend te zijn om akkoord te gaan met een tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.

  Namens het bestuur van Candia’66

  Theo Hoogendorp (secretaris)