• Bestuur

  sv Candia’66 streeft erna dat het bestuur uit minimaal 6 personen bestaat. Alle bestuursleden zijn lid c.q. steunend lid van de vereniging.
  Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste vijf meerderjarige leden. De kandidaatstelling door de leden moet gebeuren door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris tenminste achtenveertig uur voor de Algemene Ledenvergadering.
  In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg, met in acht name van het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement, voor elk bestuurslid diens taak vast en doet daarvan, hetzij in het cluborgaan hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de leden.
  Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur, met inachtname van het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement, op te maken rooster.
  Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 • Bestuursleden

 • Voorzitter Piet Korf 06-22663438 voorzitter@candia66.nl
  Secretaris / Vice Voorzitter Theo Hoogendorp 06-51302711 secretaris@candia66.nl
  Penningmeester en bestuurslid sponsorzaken Johan Bouman 06-44250490 penningmeester@candia66.nl
  Bestuurslid algemeen Roy van den Hoek    
         
  Bestuurslid tevens ledenadministrateur Lucas van Berkel 06-39121877 lucasvberkelcandia@gmail.com
         
  Contactpersoon technische zaken Piet Korf 06-22663438 voorzitter@candia66.nl